2012-04-15

Detta händer i trafik- och renhållningsnämnden

På torsdag har trafik- och renhållningsnämnden sammanträde. Alla handlingar finns som vanligt tillgängliga på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se. Ett av ärendena som vi ska behandla på torsdag är budgetunderlaget för 2013. Det kanske låter lagom skoj, men ärendet innehåller en ganska bra sammanfattning av de frågor som är aktuella i trafik- och renhållningsnämnden just nu – och de kommande åren. Jag tänkte här kort nämna några saker, som jag tycker är särskilt intressanta. Ärendet i sin helhet finns här.

Framkomlighetsstrategin
För att säkerställa att trafiken i Stockholm fungerar har man tagit fram en framkomlighetsstrategi. Den är nu ute på remiss för att få in synpunkter. Strategin handlar bland annat om hur olika trafikslag ska prioriteras i staden för att så många som möjligt ska komma fram.

Cykelplanen
Även förslaget till cykelplan är för närvarande ute på remiss. I planen föreslås hur ett högklassigt pendlingsnät för cyklister kan se ut. Trenden i Stockholm är att allt fler cyklar, under allt större del av året, och då måste naturligtvis infrastrukturen hänga med.

Bättre planering vid trafikarbeten
Stockholm ska ta fram långsiktiga planer tillsammans med t.ex. Trafikverket och SL, för att i möjligaste mån minimera störningar vid de många trafikarbeten som kommer att äga rum.

Trafikkaos vid Sergels torg?
Sträckan Klarabergsgatan–Sergels torg–Hamngatan består till stora delar av betongdäck. Under gatan finns butiker och andra verksamheter. Tätskikten i dessa betongdäck från 60- och 70-talen börjar nu bli utslitna och måste bytas. I samband med detta kan Spårväg Citys fortsatta dragning mot Centralstationen genomföras. Dessa arbeten kommer naturligtvis att leda till en del stök och bök i staden.

Upprustning av Kungsträdgården
Denna centrala pärla är verkligen i behov av en uppfräschning, och en sådan kommer att genomföras i samband med att ett nytt avtal med driftentreprenören ska börja gälla 2014.

Avfallskvarn – smart sätt att minska sopmängden?

Ökad insamling av matavfall
Det nationella målet är att 40 procent av matavfallet ska samlas in. Det motsvarar 38 000 ton i Stockholm. En rad åtgärder behöver vidtas för att nå det målet, och det kommer genomföras informationskampanjer m.m. I anknytning till detta finns också planer på att införa viktbaserad avfallstaxa för flerbostadshus, dvs. att sophämtningen blir billigare ju mindre sopor man slänger.


Upprustade återvinningscentraler
Det är viktigt att stockholmarna har god tillgång till återvinningscentraler, där man kan lämna grovavfall, farligt avfall m.m. Under de kommande åren kommer återvinningscentralen i Lövsta att rustas upp och man ser också över hur centralen i Östberga kan förbättras. Jag kommer naturligtvis bevaka att de upprustade återvinningscentralerna så långt det är möjligt har en god tillgänglighet även för personer som inte kommer med bil (se vidare Återvinning – inte bara för bilburna).

Inga kommentarer: