2010-09-16

Folkpartiet tar jämställdhet på allvar

"Fler och fler kvinnor börjar tröttna på att leva på männens villkor. Fortfarande är Sverige ett manssamhälle - här sitter vi, sex män och en manlig ordförande, och diskuterar framtiden. Det svenska samhället styrs ännu av männen och verkar inrättat för männen. I hem och utbildning och i arbetslivet är det kvinnorna som missgynnas. Se vilka som sliter i jobben med de låga lönerna - det är kvinnorna.
[...]

Folkpartiet vill ha en lag mot könsdiskriminering. Det ska inte vara så att man hindras från att få ett bra jobb, bara för att man är kvinna. Vi får därför inte slå oss till ro med fördomar och orättvisor. Människor ska bedömas efter sina personliga egenskaper, inte efter vilken grupp man tillhör. Det är vad liberalism och frisinne handlar om. För Folkpartiet är jämställdhet mellan kvinnor och män ett av de stora målen för framtiden."
Orden är Per Ahlmarks, Folkpartiets dåvarande partiledare, och de yttrades i SVT:s valdebatt år 1976. Under lång tid har Folkpartiet drivit på för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

För mig som liberal är det naturligt att varje människa ska bedömas utifrån sina individuella egenskaper, inte utifrån vilken grupp han eller hon tillhör. Att ingen ska bli ofördelaktigt behandlad på grund av sitt kön borde vara en självklarhet.

Fokusera på vad han säger.

Även om Sverige kommit långt sedan Per Ahlmark höll sitt inledningsanförande 1976 så återstår en hel del att göra på jämställdhetsområdet. Själv tycker jag det är särskilt viktigt att politiken skapar möjligheter för fler kvinnor blir företagare. För därmed kan man också uppnå en av nyckelförutsättningarna för ökad jämställdhet: ekonomiskt oberoende.

I ett historiskt perspektiv har det handlat om att t.ex. införa kvinnlig arvsrätt och rätt att utöva vissa yrken (läkare, polis osv.), dvs. att undanröja legala hinder för jämställdheten. De flesta sådana hinder torde nu vara borta, och fokus måste ligga på att eliminera mer indirekta hinder för jämställdheten.

Under de senaste åren har Alliansen infört RUT-avdraget, som lett till trygga jobb och många nya kvinnliga entreprenörer. RUT har också gett möjlighet för män och kvinnor som jobbar mycket att köpa avlastning i vardagen. Lagen om valfrihet i vården har skapat förutsättningar för många nya företag - vårdcentraler, t.ex. - i en sektor där kvinnor är starkt etablerade. Avskaffandet av apoteksmonopolet är ytterligare ett exempel på hur företagare i en kvinnodominerad sektor gynnas av Alliansens politik.

80 procent av företagen inom RUT-och vårdsektorn har nu kvinnliga vd:ar eller ägare! Därmed har Folkpartiet och Alliansen lagt en god grund för mer jämställdhet i näringslivet, fler kvinnor på styrelseposter och andra ledande positioner. Detta har skulle vänsterpartierna aldrig lyckas med på grund av ideologiska skygglappar och avsky mot valfrihet i vården.

Inför kommande mandatperiod vill Folkpartiet fortsätta satsningarna på valfrihet i vården och självklart bevara RUT-avdraget. Vi vill även att det höjs från 50 till 75 procent för barnfamiljer. Systemet med jämställdhetsbonus för föräldrar som delar lika på föräldradagarna ska förenklas - vi tror mer på morot än på piska. Dessutom vill vi införa en jämställdhetsranking av svenska företag, så att de som arbetar aktivt för jämställdhet kan bli förebilder för andra.

Folkpartiets jämställdhetsengagemang fortsätter oförtrutet. Per Ahlmark var inte den förste folkpartist som pratade jämställdhet när han tog till orda i den där partiledardebatten 1976. Och han kommer sannerligen inte att bli den siste.

3 kommentarer:

Anonym sa...

finns kommentarer på "Mona fantiserar. Fredrik regerar."

Jesper Svensson sa...

Jag vet att det finns kommentarer. Har bara inte hunnit svara ännu.

Anonym sa...

Folkpartiet är inte trovärdiga i jämställdhetsfrågor då de uteslutande för en feministisk politik. Kolla in genusdebatten.se för en mer nyanserad bild.