2014-03-27

Stoppa rivningen av 1800-talshus på Nybrogatan!

Nu riskerar ännu ett vackert 1800-talshus i Stockholms innerstad att riva. Folkpartiet anser att man bör undvika rivningar i innerstaden och kämpar för att rivningen stoppas.

Jag tillhör inte dem som beklagar alla delar av moderniseringen av Stockholms innerstad under 1950- och 1960-talen. Jag gillar Hötorgsskraporna, Sergelfontänen med dess Kristallvertikalaccent och tycker Sergelgången har sin modernistiska charm. Men någonstans i processen verkar det som att man tappade kontrollen, och många kvarter tycks ha mejats ner i rena farten. Särskilt illa drabbades kvarteren mellan Regeringsgatan och Drottninggatan, som nu karaktäriseras av monotona hus, som ibland upptar hela kvarter och vars gestaltning lämnar en hel del i övrigt att önska.

Mot den bakgrunden tycker jag det finns skäl för oss i Stockholm att tänka efter innan vi ger klartecken till nya rivningar i innerstaden. Ofta kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt för en fastighetsägare att riva ett gammalt hus och bygga ett nytt på samma plats. Men äger man ett hus måste man också förstå att huset är en del av en helhet, av vår gemensamma stadsmiljö och kulturarv.

Det som är rationellt för den enskilda fastighetsägaren kan vara negativt för stadsbilden som helhet.
Ett sådant här fall är nu aktuellt på Nybrogatan. Där vill fastighetsägaren Humlegården riva en del av Astoriahuset, byggt 1873, för att i stället uppföra en modern kontorsfastighet på platsen. Detta är inte långt från den plats där Folkteatern för några år sedan jämnades med marken för att ersättas med ett gräsligt Åhléns-hus.

Det är bortre delen av det här huset som Humlegården vill riva.
 
Så här är det tänkt att det ska bli.
Att döma av ritningarna ser det nya kontorshuset rätt genomtänkt ut. Men det finns ändå skäl att fundera på om det är värt att utplåna ännu en 1800-talsfasad i centrala Stockholm. Nuförtiden finns ju tekniken för att bevara gamla fasader, samtidigt som man bygger helt nytt bakom. På så sätt tillmötesgår man både behovet av moderna och yteffektiva kontorslokaler, samtidigt som man inte gör onödiga ingrepp i stadsbilden. Bilden nedan visar ett exempel från Barcelona, där man gjort på det viset. Det går, om viljan finns.

Barcelona bygger nytt – bakom fasaden.
En särskilt anmärkningsvärd detalj i det här ärendet är att dessutom Humlegården har fifflat med den kulturmiljöbedömning som arkitektfirman AIX har gjort. Skönhetsrådet påpekar att arkitektkontoret "inte ställer sig bakom de sammanfattande slutsatserna kring kulturmiljö i dokument bilagt planhandlingarna. Rådet finner det anmärkningsvärt att fastighetsägaren, Humlegården, låtit det framstå som om slutsatserna i dokumenten överensstämmer med de bedömningar AIX gjort". Stadens kulturförvaltning skriver att den antikvariska konsekvensbeskrivningen måste utgå eftersom "AIX Arkitekter meddelat att de inte kan ställa sig bakom det godtyckligt sammanfattande utdrag som bilagts ärendet". Även stadsbyggnadskontoret instämmer i kritiken mot Humlegården; man skriver att "det är oacceptabelt att en medverkande fastighetsägare inte tillhandahåller ett tillförlitligt beslutsunderlag".

Att en fastighetsägare på detta sätt förvanskar beslutsunderlag är i sig en skandal, och borde verkligen få beslutande politiker att dra öronen åt sig. Socialdemokraterna och Moderaterna tycks emellertid inte bekommas av detta, eller för den delen ha någon vilja att värna stadens historiska kvaliteter. De är överens om att det gamla 1800-talshuset får rivas. Folkpartiet har däremot motsatt sig detta. För att motivera en rivning av ett äldre hus med betydelse för stadsbilden anser Folkpartiet att det bör ske "mot bakgrund av ett stort allmänt intresse eller att byggnadens skick är så dåligt att en rivning kan motiveras".

Den politiska stadsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut om detta under våren. Folkpartiet kommer fortsätta slåss för att stoppa rivningen. Vi hoppas naturligtvis att även Socialdemokraterna och Moderaterna till slut kommer ta sitt förnuft till fånga.

Media: Mitt i Östermalm, Stockholm & Projekt

4 kommentarer:

Thorsten Åsbjer, Humlegården Fastigheter AB sa...

Hej Jesper,
Det är fantastiskt fint att ta del av ditt stora intresse för stadsmiljön i Stockholm. Mycket av det du skriver tycker vi är klokt och vi delar många av dina värderingar.

Vad som vi inte kan ställa upp på är att du i din blogg skriver att ”Humlegården fifflat med kulturmiljöutredningen”. Vi känner till att det skrivits så i Mitt i Östermalm men vet att det är osant. Du har givetvis endast litat på information som du fått från annan.

Den kulturmiljöbedömning som AIX gjort behandlar inte vår fastighet Riddaren 18 utan tre andra fastigheter i kvarteret. I början av 2013 genomfördes, för Riddaren 18, av Tyréns en kulturmiljöbedömning korrekt benämnd ”antikvarisk förundersökning” och ”antikvarisk konsekvensbeskrivning”. Om du vill kan vi vara dig behjälplig att få dessa dokument.. Det blir minst sagt lite underligt att vi får klä skott för något som inte handlar om vår fastighet Riddaren 18.

Vi tar vad vi gör och vårt varumärke på stort allvar och tycker att det blir trist när felaktigheter sprids som om de vore sanna.

Humlegården har i snart 20 år arbetat med att utveckla fastigheter i centrala Stockholm. Vi har aldrig tidigare föreslagit att riva en byggnad. Tvärtom har vi köpt nedgångna fastigheter som behövt en ny långsiktig ansvarsfull fastighetsägare. Med glöd och känsla för byggnadskultur har vi med ansträngningar restaurerat byggnader till prydnad för Stockholm. Några exempel som vi känner stolthet inför är Nybrokajen 5, Blasieholmsgatan 1och 3, Chinateatern, Hamngatan 15, Birger Jarlsgatan 25 m fl.

Varför säger vi det här?

Om vi som delar din principiella hållning nu vill riva en mindre del av Riddaren 18 så beror det på att motiven är välgrundade.
Vår fastighet Riddaren 18 och våra ansatser skulle kunna beskrivas så här:
”Det är trevligt att en ansvarsfull fastighetsägare nyskapar mer än 2 000 kvadratmeter nya bostäder i kontorsbyggnaden mot Nybrogatan. Den förstörda Astoriaentrén rustas upp till sin ursprungliga prydnad och byggnaden rustas upp med känsla för de kulturvärden som den har. Bakomvarande kontorsbyggnad som vetter mot en sluten privat gård rives för att ersättas med en ny byggnad med högsta arkitekturkvalitet. Den slutna gården blir ett nytt spännande vardagsrum tillgängligt för alla Stockholmare.”
Nedan får du lite fakta och även några av våra bevekelsegrunder att fundera över.
• Byggnaderna på Riddaren på 18 är ”slut” och är i behov av grundförstärkning inklusive ”total upprustning” i övrigt. Byggnaden saknar hyresgäster idag.
• Det handlar som alltid om att skapa bästa helhet vilket i detta fall är att bevara byggnaden mot Nybrogatan, grundförstärka den, rusta upp den och tillskapa nya bostäder. För att klara av det behöver vi riva gårdshuset.
• Vår bedömning är att det är en valörskillnad att riva ett hus som ligger mot Nybrogatan eller mot en privat gård.
• Det vi vill riva från 1870-talet utgör drygt 15% av byggnaderna på fastigheten, dvs det är inte en omfattande rivning som i bemärkelse påverkar stadsbilden i centrala Stockholm.
• Vad som även kan, i detta fall, vara värt att överväga är miljöeffekten av vad vi vill åstadkomma. Det nya gårdshuset får en energiförbrukning och koldioxidutsläpp som är ungefär en fjärdedel per arbetsplats jämfört med nuvarande byggnad. Så här är det givetvis inte generellt men i detta fall råkar det bli så.

Vi tycker att det är trevligt när du säger att ”Det nya huset ser rätt genomtänkt ut”. Här ser vi en stor samsyn mellan dig och oss. Om man ska ersätta något befintligt med nytt anser vi att det nya ska ha minst lika stora kvaliteter som det som försvinner.
Humlegårdens grundvärderingar vilar på en stark arkitekturtradition och det vi gör ska alltid kunna förklaras utifrån denna syn. Vi bejakar därför alltid en öppen dialog med alla som är intresserade av Stadsbyggnads- och arkitekturfrågor.
Du är varmt välkommen att själv eller tillsammans med andra hälsa på oss för tankeutbyte om Stadsbyggnadsfrågor och även kopplat till Riddaren 18.

Med vänlig hälsning,
Thorsten Åsbjer
arkitekt och VVD Humlegården Fastigheter

Jesper Svensson sa...

Hej Thorsten!

Tack för din utförliga kommentar till mitt blogginlägg, det uppskattas!

Låt mig kort replikera på några av dina invändningar:

"Fifflet" med den antikvariska utredningen
Uppgifterna är hämtade från SBK:s tjänsteutlåtande inför utställningen av detaljplanen för Riddaren 18 (dnr 2013-09412-54), efter att plansamråd hållits för Riddaren 5, 6 och 18. Där framgår att såväl Skönhetsrådet som Kulturförvaltningen och AIX framfört kritik mot Humlegårdens antikvariska analys (se t.ex. s. 16). Såvitt jag kan bedöma framgår det inte av ärendet att kritiken inte skulle inkludera Riddaren 18, men det kan naturligtvis vara som du skriver. Är det så att jag, eller SBK, missförstått/misstolkat är det förstås olyckligt.

Byggnaderna är "slut"
Att döma av handlingarna i ärendet finns det lite olika bud om hur "slut" gårdshuset är. Det jag inte sett är ett alternativ som bygger på ett bevarande av i vart fall fasaden. Har ni undersöket om det är möjligt?

När du skriver att det är en valörskillnad att riva ett hus som vetter mot gatan jämfört med mot en privat gård så kan jag i sak hålla med. I det här fallet är ju dock avsikten att gården ska "öppnas upp" och att det därmed skapas förutsättningar för fler stockholmare att bekanta sig med ett vackert 1870-talshus som tidigare stått lite i skymundan. Då tycker jag det är synd att huset förstörs.

Jag uppskattar era ambitioner att ta ansvar för vår gemensamma stadsmiljö. Jag tycker man ska vara restriktiv med att riva bort befintliga, kulturhistoriskt känsliga miljöer, och därför skulle jag vilja känna mig trygg med att ni som fastighetsägare vänt och vridit på varenda sten för att säkerställa att rivning verkligen är det enda alternativet. I det aktuella fallet finns det alltför många frågetecken kvar.

Med vänlig hälsning
Jesper Svensson

Thorsten Åsbjer, Humlegården Fastigheter AB sa...

Hej Jesper,

Tack för ditt svar på mitt svar.

Vad säger du om att hälsa på mig över en kopp kaffe så kan vi utbyta tankar.Du kan samtidigt få titta på våra modeller och kag kan även överlämna de antikvariska dokument som Tyréns upprättat för Riddaren 18.

Kan jag ringa dig för att hitta en tid? Det vore verkligen trevligt att träffas.

Jag tycker du har många kloka åsikter och jag tänker framgent följa dig på din blogg.

Med vänlig hälsning,
Thorsten Åsbjer

Jesper Svensson sa...

Hej igen Thorsten,
Jag har svarat på din kommentar via mejl!
Hälsningar
Jesper Svensson