2009-08-22

Fred (och krig?)

När jag gick igenom lite gammal bråte hemma hos min kära mor hittade jag denna fantastiska lilla skrift. Det är en "vägledning för Sveriges medborgare" som heter Om kriget kommer.

Vägledningen är från 1961 och inleds med en uppmaning från kungen och statsministern. "Sverige vill fred", skriver de, och fortsätter "Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och självständighet. Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets oberoende och självständighet. Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd."

"Det är din plikt att åtlyda den lagliga regeringen
och följa dess direktiv."

Syftet med skriften var att ge svenskarna information om hur de skulle agera i händelse av krig. Således finns här information om hur flyglarmet låter, om hur totalförsvaret fungerar, om vad man ska packa om man måste evakueras, hur man skyddar sig mot stridsgaser, biologisk krigföring med mera.

Skriften ger en kuslig inblick i den latenta krigsfara som antagligen var ständigt närvarande under det kalla kriget.

Samtidigt känns de bombastiska imperativen ("Sverige vill försvara sig, kan försvara sig, och skall försvara sig!" och "Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt") och uppmaningarna till gerillakrigföring för den händelse att fienden lyckas sätta sig i besittning av svensk jord ("Fienden får aldrig lämnas i fred utan skall ständigt oroas genom överfall mot staber, fordonskolonner, förläggningar, förråd m.m.") påtagligt daterade, särskilt i relation till dagens säkerhetspolitiska situation.

För kung och fosterland.

Men läget kan förändras snabbt. Minns att hela Sovjetimperiet - och därmed hotet från kommunismen - imploderade i stort sett över en natt. Mot den bakgrunden kan man fundera på hur klokt det är att Sveriges försvar under det senaste decenniet monterats ner bit för bit. Sverige vill säkert, men kan Sverige försvara sig?

Folkpartiet är ett av få partier som vill att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Det vore en klok åtgärd för framtiden.

1 kommentar:

annalin sa...

Nu tar ju jag aldrig in fysiska telefonkataloger, men åtminstone förr i tiden fanns där ett uppslag som hette typ "Om kriget kommer" och jag minns att jag läste det med skräckblandad förtjusning när jag var liten...