2014-04-26

Alliansstyre bra för äldreomsorgen

Mer resurser till äldreomsorgen, hög personaltäthet och nöjda äldre. Det är facit för den svenska äldreomsorgen under Alliansens år vid makten, enligt DN:s granskning.

I dagens DN publiceras en genomgång av äldreomsorgen, som en del av tidningens granskning av Alliansens åtta år vid makten. Artikeln har den alarmistiska rubriken "Tusentals platser har försvunnit vid äldreboenden". Det är förvisso sant, men den som läser vidare finner att minskningen var som störst under Socialdemokraternas maktinnehav. Dessutom finns det inget som talar för att minskningen beror på besparingar – det handlar snarare om att fler äldre kan och vill bo kvar hemma längre, och i stället får hjälp av hemtjänsten.

Om man sammanfattar det som DN kommit fram till i sin granskning, så finner man följande:

Äldreomsorgen har fått mer resurser. Mer pengar satsas idag på äldreomsorgen än när Alliansen tillträdde 2006. Detta stämmer väl överens med den utredning som Sveriges kommuner och landsting gjort, som visar att resurserna för välfärden har ökat under Alliansens tid vid makten, och ligger idag på högre nivåer än någonsin tidigare.

Hög personaltäthet. Faktum är att personaltätheten i svensk äldreomsorg är bland de högsta om man jämför med andra OECD-länder. Jämför man kommunala och privata utförare så har de kommunalt drivna äldreboendena något högre personaltäthet och andel utbildad omsorgspersonal. På de privat drivna äldreboendena finns däremot fler sjuksköterskor och bättre kontinuitet, eftersom personalomsättningen är lägre.

Dämpad minskning av platserna på äldreboenden. Under S-regeringen 2001–2005 försvann 3 660 platser per år (totalt 18 300), men under Alliansåren 2006–2012 har minskningen bara varit 1 374 platser per år (totalt 9 619). (Man kan förvisso ifrågasätta om dessa jämförelser är relevanta över huvud taget eftersom det inte är regeringen som styr över äldreomsorgen, utan kommunerna. Men DN:s reporter tycks i alla fall tro att det finns ett samband.)

De äldre är nöjda. Om man frågar de äldre så ger de äldreomsorgen höga betyg. Enligt Socialstyrelsens stora enkät från 2013 är 83 procent av dem som bor i särskilt boende ganska eller mycket nöjda. Av dem som har hemtjänst är motsvarande siffra 89 procent. På båda områdena har nöjdheten ökat sedan föregående år.

Äldreomsorgen blir bättre.
En del är kritiska mot att det nuförtiden även finns privata utförare i äldreomsorgen. DN exemplifierar med att ta upp kritiken mot ett Carema-drivet äldreboende i Stockholm. Dock kan man konstatera att de äldre är ungefär lika nöjda, oavsett om de bor hos en privat utförare eller hos en kommunal. I Stockholms stad ligger de privata oftast något bättre till. Dessutom kan man tillägga att kritiken mot Carema huvudsakligen var en tidningsanka, varför det framstår som märkligt att DN väljer att återigen göra bort sig genom att referera till Carema-drevet.

Det finns naturligtvis också förbättringspotential inom äldreomsorgen. DN:s artikel belyser några sådana områden.

Biståndshandläggarna hårt belastade. Kommunernas biståndshandläggare har mycket att göra. I genomsnitt har varje handläggare ansvar för 161 personer med äldreomsorg. DN:s granskning visar dock inte om det är fler eller färre än tidigare, så vad det säger om Alliansens tid vid makten är oklart. Från Folkpartiets sida föreslår vi att alla som är över 85 år borde få plats på äldreboende, utan biståndsbedömning. Det skulle minska arbetsbelastningen på biståndshandläggarna.

Läkemedelshanteringen brister. Mer än var tionde person över 75 får läkemedel som betraktas som olämpligt för sin ålder. En viktig fråga att arbeta med, varför också Socialstyrelsen har skärpt sina läkemedelsföreskrifter.

Fler fallskador. Huruvida detta beror på något som Alliansregeringen gjort förtäljer förvisso inte DN:s artikel. Socialstyrelsen konstaterar att förekomsten av fallskador skiljer sig mellan kommunerna – mellan 33 och 80 fallskador per 1 000 invånare. Socialstyrelsen ser dock att kommunerna arbetar med frågan – andelen äldre som bedömts ha fallrisk och fått förebyggande åtgärder har ökat från 55 till 66 procent.

(Socialstyrelsen har förresten också bedömt att privat drivna äldreboenden är bättre än kommunala både vad gäller att förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres läkemedel.)

Det finns förstås fortfarande saker som kan göras bättre för våra äldre, det ska man vara ödmjuk för och det är heller inget jag uppfattar att någon förnekar. Men samtidigt ska man vara medveten om att den svenska äldreomsorgen håller en god kvalitet. DN:s granskning visar att någon försämring av äldreomsorgen knappast skett under Alliansens tid vid makten – snarare tvärtom. Vi kan vara stolta över det vi åstadkommit, när vi nu går in i en valrörelse och ber väljarna om förtroendet att få ta ansvar för den svenska välfärden i ytterligare fyra år.

2 kommentarer:

Gunilla Thorsson sa...

Jag reagerade på samma sätt när jag läste artikeln. Bra att du tagit upp detta! Kändes bra att just idag gå och dela ut foldern om Folkpartiets äldreprogram.

Maj-Britt Elmvik sa...

Att fortsätta satsa på att äldre ska kunna bo kvar hemma om de vill är den enskilt viktigaste frågan anser jag. Det finns så mycket som kan göras för att äldre ska kunna behålla hälsan på äldre dagar. Eftersom läkemedel är den vanligaste behandlingen hos äldre är det viktigt att komma bort från läkemedelsbehandling från 1990-talet. Det behövs apotekare med specialintresse för äldres läkemedelsbehandling för att äldre ska få del av nya metoder inom läkemedelsbehandlingen. Idag skrivs mycket om olämpliga läkemedel mot diverse symtom. Lösningen är att utifrån läkemedelslistan och en del annan information kunna ge förslag på förbättringar så att de olämpliga läkemedlen inte längre behövs för symtombehandling.