2013-02-21

Nya pensionsregler bör gälla alla riksdagsledamöter

När riksdagspensionerna nu reformeras bör det gälla samtliga, inte bara de ledamöter som kliver på efter valet 2014. 

Det skriver Rasmus Jonlund, Anne-Marie EkströmDaniel Andersson och jag i dag i tidningen Nu.


Att vara riksdagsledamot ska vara något av det finaste man kan vara i Sverige. Ett uppdrag som bygger på väljarnas förtroende, och som förnyas vart fjärde år.

Detta förtroendefulla uppdrag ska naturligtvis arvoderas bra. Det är viktigt att alla slags människor kan tjäna sitt land i den lagstiftande församlingen. Arvodet kan inte konkurrera med direktörslöner men det är i högsta grad motiverat att det ligger på en nivå över vanliga medelinkomster – också för att riksdagsuppdraget ska vara förenat med respekt.

Det är också rimligt att en riksdagsledamot som avslutar sitt uppdrag för en tid har en ekonomisk trygghet. Yrkeskarriären har ofta legat på is en tid (även om en del förtjänstfullt behåller kontakten med sitt tidigare yrkesliv, så är det ju inte möjligt för alla). Efter en tid i riksdagen är det kanske en annorlunda yrkesbana som väntar. Det kan finnas karensskäl att inte alltför snabbt ta vissa uppdrag, som berör det man har arbetat med i riksdagen.
Ur tidningen Nu den 21 februari 2013.
De inkomst- och pensionsförmåner som riksdagsledamöterna hittills har haft, har dock med rätta kritiserats för att vara orimliga. Exemplen är många på tidigare ledamöter som har kunnat avstå från att arbeta och istället fått en relativt hög ersättning från riksdagen, i vissa fall fram till 65-årsdagen.

Därför är det helt i sin ordning – och hög tid – att systemet för inkomstgaranti nu ska förändras. Men risken är stor att man med den lösning som nu föreslås, bara spär på eventuellt politikerförakt ytterligare. Avståndet mellan medborgarna och ett upplevt politikerfrälse blir ännu större.

Att låta dagens riksdagsledamöter behålla det nuvarande, generösa stödet är naturligtvis helt horribelt. Att det nya, vettiga systemet bara skulle gälla för dem som väljs in 2014 och senare, är inte i första hand orättvist mot framtidens ledamöter. Det är djupt provocerande och stötande för den allmänna rättskänslan.
Ett argument som hörs för att låta dagens ledamöter förbli ett privilegierat politikerfrälse, är att det handlar om ingångna avtal och att undvika retroaktiva förändringar.

Om förutsättningen för att bli invald i riksdagen var att få en generös pension, bör nog berörda ledamöter fundera över sitt engagemang. Och väljarna bör fundera över om dessa deras representanter hör hemma i riksdagen.

Som riksdagsledamot är man dessutom inte anställd. Riksdagen har ju heller inte haft problem att ändra diverse villkor för exempelvis medlemmar i a-kassor eller för oss alla medborgare i socialförsäkringarna.
Det finns i den politiska kulturen ibland en anda av att man som innehavare av ett uppdrag behåller det tills man själv väljer att kliva av. Detta är en kultur som konserverar politiken och fördröjer nödvändiga förändringar. Användandet av begreppet retroaktivt i diskussionen om villkoren för den kommande mandatperiodens folkvalda gör det nödvändigt att betona en fundamental princip: förtroendet från medlemmar och medborgare prövas vid varje val. Ett förnyat förtroende får aldrig betraktas som givet, det måste på nytt förtjänas.

Läs även
Rasmus Jonlund (FP): Horribelt med fortsatta orimliga riksdagspensioner

2013-02-06

Victorias hbt-debut inget hjältedåd

I måndags anordnades den årliga Gaygalan, och för första gången närvarade en representant för Sveriges kungahus vid ett sådant evenemang: Victoria Bernadotte delade ut utmärkelsen "Årets homo" och möttes av långa och varma applåder från den tacksamma publiken.

Bild från QX.se/Christian Hagward.
Visst finns det ett symbolvärde i kronprinsessans närvaro. Men de glädjerusiga rubriker som framträdandet gett upphov till är överdrivna. År 2013 borde det vara en självklarhet att kungahuset inte har beröringsskräck inför hbt-minoriteten.

"Årets homo" blev Jonas Gardell – en märkvärdig person, en pionjär som vågat vara gay även när det inte var okej. Jonas Gardell är en banbrytare – till skillnad från Victoria, som kliver ut när manegen redan är välkrattad. Hon är naturligtvis välkommen – men hon är ingen hjälte.

Idag publicerar QX.se en debattartikel på detta tema från Anne-Lie ElfvénRasmus JonlundMagnus Simonsson och mig. Läs den gärna. (Uppdatering: Öppna Moderater tycker inte som vi, men vi vidhåller.)

Läs även
Per Hagwall (M): Victor: Victoria
Rasmus Jonlund (FP): Välkommen in, Victoria


Media
DNSvDSvD2ExprABAB2, AB3

2013-02-03

Bort med hinder för bostadsbyggande!

Stockholms stad har höga ambitioner för bostadsbyggandet. Alliansen har satt upp målet 100 000 nya bostäder till år 2030, dvs. 5 000 nya bostäder om året. Det är angeläget med en blandning av upplåtelseformer – såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter behövs. För att målet ska bli verklighet krävs åtgärder på flera områden.

Regelverket kring bostadsbyggande måste ses över. Folkpartisterna Ann-Katrin Åslund och Björn Ljung har skrivit en artikel om detta, där de tar som exempel att Arbetsmiljöverket ställer krav på hur stora badrummen i äldreboenden ska vara. Byggandet av studentlägenheter skulle kunna underlättas om bullernormer, tillgänglighetskrav och andra regler ifrågasattes. Detta är också i linje med vad bostadsminister Stefan Attefall (KD) signalerat.

Regeringen har nyss tagit emot en utredning, Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91), där ett antal regelförenklingar föreslås. Utredaren skriver bland annat:
"Är det t.ex. rimligt att det finns möjlighet att överklaga samma fråga både i samband med detaljplan och i samband med bygglov? Går det att med ökad vikt vid översiktlig planering undvara detaljplan? Eller omvänt, går det att vid mycket detaljrika detaljplaner undvara bygglovsprövningen? Och hur många instanser är det rimligt att kunna vända sig till när ett beslut ska överklagas. Vid de förändringar som skett under senare år har antalet överklagningsinstanser ökat. Borde det inte vara tvärtom? Varför inte utnyttja den omvittnat höga kompetensen i plan- och byggfrågor hos länsstyrelserna till rådgivning och stöd till kommunerna och i stället slopa länsstyrelserna som överklagningsinstans?"
Det är angeläget att regeringen nu omvandlar utredningens förenklingsförslag till nya lagförslag.

Stärk incitamenten att bygga hyresrätter. Det handlar dels om att se över likvärdigheten i beskattning mellan hyres- och bostadsrätter. Här finns gott om idéer. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo har i en rapport föreslagit slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade avdragsregler och att hyran beläggs med (låg) moms. Självklart måste hyresvärden också få möjlighet att ta ut en hyra som motsvarar efterfrågan på marknaden.

Nybyggda bostäder i Enskededalen
I statens utredning Att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler (SOU 2012:88), konstaterar man att den svenska hyresmarknaden inte fungerar. Ett talande exempel är den jämförelse som gjorts mellan bostadsförmedlingar i Stockholm och i ett antal tyska städer. Vid en viss tidpunkt fanns i Bremen 82 stycken 1:or och 2:or att tillgå, i olika hyresnivåer. Vid samma tidpunkt fanns 703 hyreslägenheter till förmedling i München, 1 218 i Frankfurt, 4 182 i Berlin och 392 i Bonn. I Stockholm fanns 0 (noll) smålägenheter vid samma tidpunkt! (Som en anekdot kan nämnas min egen erfarenhet av hyresmarknaden i München, se Regleringar är inte bra när det gäller hyror, heller.)

I dagens SvD pekar PJ Anders Linder på konsekvenserna av den reglerade hyressättningen: "Konstgjort låga priser gynnar den som har tur eller kontakter – och straffar alla andra. Köer och svarthandel följer ofelbart i överregleringens spår." Detta är ett välbekant faktum för alla som letar bostad i Stockholm. I den statliga utredningen pekas bruksvärdes- och förhandlingssystemet ut som ett av huvudproblemen: "bruksvärde- och förhandlingssystemen allmänt har fört med sig förhållandevis små skillnader i hyresrelationer som inte speglar efterfrågan och alltså inte konsumenternas värderingar", konstaterar utredaren.

Den statliga utredningen går inte så långt som till att avskaffa hyresregleringen, men vill att bruksvärdessystemet i högre grad ska spegla hyresgästernas värderingar. Något djärvare är Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier, vars företrädare Elisabeth Martin och BjörnWellhagen i en debattartikel menar att hyresregleringen bör fasas ut över en 10–20-årsperiod.

Den havererade bostadsmarknaden i Stockholm är ett av vår stads största problem. Om vi inte kommer till rätta med det kommer allt fler företag och forskare att välja bort Stockholm till förmån för städer som erbjuder smidiga bostadslösningar. Studenter kommer att söka sig någon annanstans och på lång sikt kommer regionens tillväxt att påverkas negativt. Stockholm kommer att bli fattigare, helt enkelt. Därför är det viktigt att onödiga hinder för byggande röjs undan, och att det finns incitament att bygga såväl bostads- som hyresrätter.

Läs även
Anders Ekegren (FP): Ska vi ända till 35 års ålder bo hemma  hos föräldrar?

2013-02-01

Start för utveckling av Hammarby

Äntligen ska stadsbyggnadskontoret ta ett helhetsgrepp på stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen! Nästa vecka väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om ett programarbete som bland annat väntas skapa möjligheter för 1 500–3 000 nya bostäder i området.  Inriktningen är att ta tillvara det centrala läget och planera för en tätare och mer levande stadsmiljö, med bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur och parker.

Utvecklingsområde!
En av de prioriterade frågorna är kopplingen mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Detta är en fråga som jag själv tycker är särskilt viktig (se Knyt ihop Hammarbyhöjden med Sjöstaden!), och det ska bli spännande att se vad man kommer fram till. Andra prioriterade frågor är

  • utveckling av Nytorps gärde, 
  • förtätningspotential och utvecklingsbehov samt 
  • koppling till Söderstaden.

Stadsbyggnadskontoret utlovar att programarbetet ska ske i god dialog med de boende, eventuellt kompletterat med webbverktyg. Tidig dialog och moderna dialogverktyg låter klart positivt!

Läs gärna ärendet på stadsbyggnadsnämndens hemsida. Tidningen Årsta/Enskede skriver om planerna.