2013-02-03

Bort med hinder för bostadsbyggande!

Stockholms stad har höga ambitioner för bostadsbyggandet. Alliansen har satt upp målet 100 000 nya bostäder till år 2030, dvs. 5 000 nya bostäder om året. Det är angeläget med en blandning av upplåtelseformer – såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter behövs. För att målet ska bli verklighet krävs åtgärder på flera områden.

Regelverket kring bostadsbyggande måste ses över. Folkpartisterna Ann-Katrin Åslund och Björn Ljung har skrivit en artikel om detta, där de tar som exempel att Arbetsmiljöverket ställer krav på hur stora badrummen i äldreboenden ska vara. Byggandet av studentlägenheter skulle kunna underlättas om bullernormer, tillgänglighetskrav och andra regler ifrågasattes. Detta är också i linje med vad bostadsminister Stefan Attefall (KD) signalerat.

Regeringen har nyss tagit emot en utredning, Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91), där ett antal regelförenklingar föreslås. Utredaren skriver bland annat:
"Är det t.ex. rimligt att det finns möjlighet att överklaga samma fråga både i samband med detaljplan och i samband med bygglov? Går det att med ökad vikt vid översiktlig planering undvara detaljplan? Eller omvänt, går det att vid mycket detaljrika detaljplaner undvara bygglovsprövningen? Och hur många instanser är det rimligt att kunna vända sig till när ett beslut ska överklagas. Vid de förändringar som skett under senare år har antalet överklagningsinstanser ökat. Borde det inte vara tvärtom? Varför inte utnyttja den omvittnat höga kompetensen i plan- och byggfrågor hos länsstyrelserna till rådgivning och stöd till kommunerna och i stället slopa länsstyrelserna som överklagningsinstans?"
Det är angeläget att regeringen nu omvandlar utredningens förenklingsförslag till nya lagförslag.

Stärk incitamenten att bygga hyresrätter. Det handlar dels om att se över likvärdigheten i beskattning mellan hyres- och bostadsrätter. Här finns gott om idéer. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo har i en rapport föreslagit slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade avdragsregler och att hyran beläggs med (låg) moms. Självklart måste hyresvärden också få möjlighet att ta ut en hyra som motsvarar efterfrågan på marknaden.

Nybyggda bostäder i Enskededalen
I statens utredning Att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler (SOU 2012:88), konstaterar man att den svenska hyresmarknaden inte fungerar. Ett talande exempel är den jämförelse som gjorts mellan bostadsförmedlingar i Stockholm och i ett antal tyska städer. Vid en viss tidpunkt fanns i Bremen 82 stycken 1:or och 2:or att tillgå, i olika hyresnivåer. Vid samma tidpunkt fanns 703 hyreslägenheter till förmedling i München, 1 218 i Frankfurt, 4 182 i Berlin och 392 i Bonn. I Stockholm fanns 0 (noll) smålägenheter vid samma tidpunkt! (Som en anekdot kan nämnas min egen erfarenhet av hyresmarknaden i München, se Regleringar är inte bra när det gäller hyror, heller.)

I dagens SvD pekar PJ Anders Linder på konsekvenserna av den reglerade hyressättningen: "Konstgjort låga priser gynnar den som har tur eller kontakter – och straffar alla andra. Köer och svarthandel följer ofelbart i överregleringens spår." Detta är ett välbekant faktum för alla som letar bostad i Stockholm. I den statliga utredningen pekas bruksvärdes- och förhandlingssystemet ut som ett av huvudproblemen: "bruksvärde- och förhandlingssystemen allmänt har fört med sig förhållandevis små skillnader i hyresrelationer som inte speglar efterfrågan och alltså inte konsumenternas värderingar", konstaterar utredaren.

Den statliga utredningen går inte så långt som till att avskaffa hyresregleringen, men vill att bruksvärdessystemet i högre grad ska spegla hyresgästernas värderingar. Något djärvare är Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier, vars företrädare Elisabeth Martin och BjörnWellhagen i en debattartikel menar att hyresregleringen bör fasas ut över en 10–20-årsperiod.

Den havererade bostadsmarknaden i Stockholm är ett av vår stads största problem. Om vi inte kommer till rätta med det kommer allt fler företag och forskare att välja bort Stockholm till förmån för städer som erbjuder smidiga bostadslösningar. Studenter kommer att söka sig någon annanstans och på lång sikt kommer regionens tillväxt att påverkas negativt. Stockholm kommer att bli fattigare, helt enkelt. Därför är det viktigt att onödiga hinder för byggande röjs undan, och att det finns incitament att bygga såväl bostads- som hyresrätter.

Läs även
Anders Ekegren (FP): Ska vi ända till 35 års ålder bo hemma  hos föräldrar?

7 kommentarer:

Anonym sa...

"Självklart måste hyresvärden också få möjlighet att ta ut en hyra som motsvarar efterfrågan på marknaden." Varför skriver du inte marknadshyror? Ser du inget problem med att det byggs lägenheter som folk inte har råd med? För egen del anser jag inte att lägenheter är som kaffe eller småbåtar. Lägenheter kan man inte se som vilken vara som helst. Eller tjänst.

Jesper Svensson sa...

FV - Problemet är inte i första hand att det inte byggs lägenheter som människor inte har råd med; problemet är att det byggs för lite lägenheter över huvud taget. För att komma till rätta med det måste man ta reda på orsaken/-erna till detta och åtgärda dem. Hyresregleringen är en av de saker som behöver åtgärdas, och en större marknadsanpassning bör göras. Det innebär inte nödvändigtvis oreglerad hyressättning; man kan t.ex. tänka sig regler mot ocker osv. Därför skrev jag inte "marknadshyror".

Johannes Westlund sa...

Hur löser höga hyror inbyggda fel i pbl? Det är främst pbl som hindrar bygge av bostäder i städer.

Jesper Svensson sa...

Johannes Westlund - Som jag skriver i inlägget är det flera saker som behöver åtgärdas. PBL m.fl. regler är en sak, hyressättningen en annan.

Johannes Westlund sa...

Det är fortfarande en gåta hur högre hyror medför att mer mark i efterfrågade lägen blir tillgänglig för exploatering. Utan mer mark blir det inte fler bostäder. Tillgången på mark beror på kommunens ambitioner och grannars välvilja. Ingen av dessa får något ut av högre hyror i befintligt eller kommande bestånd. Intresset att bygga finns, det är jag övertygad om. Det är förvisso lättare att kränga en serie bostadsrätter med god profit, vilket förklarar varför det byggs mer sådant. Ingen marknad är mätt så man väljer det lönsammaste. Och så kommer fortsätta ske tills marknaden närmar sig balans. När det sker beror av tillgången på mark. Men totala antalet bostäder har hyran inte ett dugg att göra med inom överskådlig tid.

Jesper Svensson sa...

Johannes Westlund - Om jag hade påstått att marknadsanpassade hyror skulle leda till att det byggs mer så hade jag förstått dina invändningar. Men det gör jag inte. Däremot kommer marknadsanpassade hyror göra att mer av det som byggs är hyresrätter.

Anonym sa...

Hur många hyresgäster finns det bland de
som förespråkar marknadshyror?
Inte många.
Knappt ingen.
Finns det EN?
De bor själva tryggt i BRF eller villa.